Afrikaansemaskers.nl stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Afrikaansemaskers.nl vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Afrikaansemaskers.nl stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Afrikaansemaskers.nl aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan het afrikaansemaskers.nl of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Afrikaansemaskers.nl. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan afrikaansemaskers.nl

Afrikaansemaskers.nl respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens om aan onze opdrachtgever de afgesproken dienstverlening te bieden. Deze gegevens worden niet aan andere of derden verstrekt, en niet gebruikt om u te informeren over producten en diensten anders dan die van afrikaansemaskers.nl. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

De op afrikaansemaskers.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk (met uitzondering van persoonlijk zonder verdere verspreiding) gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming afrikaansemaskers.nl voor artikelen en voor overige zaken. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieŽn en downloads voor persoonlijk en privť gebruik van inhoud op afrikaansemaskers.nl zonder verdere verspreiding met derden is toegestaan.

Afrikaansemaskers.nl respecteert de intellectuele eigendom van auteurs en makers en wij verplichten onszelf dat ook te doen. In overeenkomst met de voorwaarden heeft afrikaansemaskers.nl onder bepaalde omstandigheden het recht accounts en/of gepubliceerde artikelen die mogelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten zonder kennisgeving af te sluiten en/of te verwijderen.

Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij om afrikaansemaskers.nl hiervan op de hoogte te stellen. Geef hierbij een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk en de wijze waarop inbreuk is gemaakt.

Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Afrikaansemaskers.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Afrikaansemaskers.nl behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beŽindigen.

Afrikaansemaskers.nl kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.